Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami nariadenia európskeho parlamentu a rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a/alebo zákona č. 18/2018 z.z. resp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 a nasledujúcich ustanoveniach ZOOÚ (od 25.05.2018 v článku 5 a článkoch 12 až 22 GDPR).

bezpečnosť vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. tu sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať.

Aké máte práva?

 a) právo na prístup k údajom

máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 

 b) právo na opravu

máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. 

 c) právo na vymazanie

za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. o vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

 d) právo na obmedzenie spracúvania

môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. k obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť; spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili; vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv; namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

 e) právo na prenosnosť údajov

máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f) právo namietať

máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania zákazníckeho profilu,
 • môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

 

Ako môžete tieto práva vykonávať?

s vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

emailom na martiskova@medeko.sk

telefonicky na čísle +421 905 237 085

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V prípade, že nebude chcieť dostávať marketingové informácie, ale chcete len nakúpiť:

Spracovateľom Vašich osobných údajov je MEDEKO CAST s.r.o. Vaše osobné údaje spracovávame výlučne za účelom informovania o prijatí objednávky, informovania o odoslaní objednávky, doručenia objednávky a daňových dokladov a dodržiavania platnej legislatívy.

Preto spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, kontaktná adresa, tel. číslo a email a predmet objednávky.

Na základe Zákona o dani z pridanej hodnoty §76 musíme uchovávať uvedené osobné údaje po dobu desiatich rokov po skončení aktuálneho roka.

Vaše osobné údaje poskytneme len prepravnej spoločnosti, za účelom presného, včasného a pohodlného doručenia Vašej objednávky v rozsahu meno, priezvisko, kontaktná adresa, tel. číslo a email.

Vaše osobné údaje pre nás spracováva sprostredkovateľ, spoločnosť Evici webdesign s.r.o., ako prevádzkovateľ tejto web stránky , údaje ukladá na serveroch Americkej spoločnosti Linode LLC. v Spojenom kráľovstve. Viac informácií získate na stránkach tohto sprostredkovateľa časť Obecné informace.

Vaše osobné údaje sú chránené podľa zákona a nariadenia o ochrane osobných údajov.

Viac informácií o ochrane osobných údajov získate tu (Magdaléna Martišková martiskova@medeko.sk ).

Ak s týmto spôsobom spracovania Vašich osobných údajov nesúhlasíte, máte právo na podanie návrhu na prešetrenie porušovania práv na úrade na ochranu osobných údajov.

 

V prípade, že budete chcieť dostávať marketingové informácie:

 • Registrácia na novinky na titulnej stránke eshopu www.artcasting.eu
 • Prihlásenie na novinky pri dokončení objednávky

Potvrdením tejto voľby vyjadrujete ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti MEDEKO CAST s.r.o. ako spracovateľovi. Vaše osobné údaje budeme spracovávať výlučne za účelom Vášho budúceho informovania o výhodných ponukách a novinkách našej spoločnosti a na uľahčenie Vašich budúcich nákupov.

Spracovávať budeme Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, kontaktná adresa, tel. číslo a email (prípadne informácie o Vašich nákupoch) do odvolania udeleného súhlasu. Vaše osobné údaje nebudeme poskytovať žiadnym iným osobám. Vaše osobné údaje pre nás spracovávajú sprostredkovatelia:

spoločnosť Evici webdesign s.r.o., ako prevádzkovateľ tejto web stránky , údaje ukladá na serveroch Americkej spoločnosti Linode LLC. v Spojenom kráľovstve. Viac informácií získate na stránkach tohto sprostredkovateľa časť Obecné informace.

spoločnosť The Rocket Science Group LLC., ako prevádzkovateľ online marketingovej platformy Mailchimb, údaje ukladá na svojich serveroch v Spojených štátoch. Viac informácií získate na stránkach tohto sprostredkovateľa časť 20 Terms of Use.

Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať zrušením Vašej registrácie na našej stránke po prihlásení sa Vašimi autentifikačnými údajmi, alebo e-mailom na (martiskova@medeko.sk ).

Vaše osobné údaje sú chránené podľa zákona a nariadenia o ochrane osobných údajov. Viac informácií o ochrane osobných údajov získate tu (pridať kontakt na pani Martiškovú). Ak s týmto spôsobom spracovania Vašich osobných údajov nesúhlasíte, máte právo na podanie návrhu na prešetrenie porušovania práv na úrade na ochranu osobných údajov.